U BOSMANA

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Restauracji Hotelu „u Bosmana” s.c. M.K. Skiba

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Zasady ogólne

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz uzyskanych w celu korzystania z naszych usług hotelowych i gastronomicznych. Przeglądając serwis internetowy akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część), obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu.

Dane Osobowe

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Przed rozpoczęciem pobytu Klient jest proszony o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Podanie danych tj. imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku rezerwacji na przedsiębiorcę tj. os. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą bądź inną formę działalności gospodarczej Klient dodatkowo proszony jest o podanie firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP.
Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel i Restaurację również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych oraz dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Hotel dla celów marketingu własnych usług / produktów. Marketing własnych usług / produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e – mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas rezerwacji on-line bądź w recepcji.

Czas przetwarzania.

Państwa dane będą przetwarzane:
• przez czas niezbędny do realizacji Umowy
• przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej,
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji,
• przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy,
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu je cofnięcia, – do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

Kto jest administratorem danych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Mirosława i Kazimierz Skiba NIP 874 000 68 19 ul. Sądowa 7, 87 – 300 Brodnica.

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@ubosmana.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 604492611

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez spółkę, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Na mocy porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami, Współadministratorzy, mają takie same obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Współadministrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa. Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze współadministratorem (dane powyżej). Współadministrator usunie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług.